Uitleverdata Chromebooks schooljaar 2016 – 2017

De bij de Rent Company bestelde Chromebooks zullen donderdag 8 september op school worden uitgeleverd door de Rent Company. Hieronder het schema van uitlevering.

2e lesuur (start 09.20)       A1a – A1b

Pauze (10.10 – 10.35)

3e lesuur (10.35)               Ha1c – Ha1d

4e lesuur (11.25)               Ha1e – Ha1f

Pauze (12.15 – 12.40)

5e lesuur (12.40)               Ha1g – Th1h

6e lesuur (13.30)               Th1i – Th1j

7e lesuur (14.20)               Th1k – Th1l

8e en 9e lesuur (15.10)     A2 – A3